skincarestudio

მიწოდების პირობები

შეკვეთის მიწოდების ვადები და ფასები :

A. თბილისის მასშტაბით მიწოდება ხდება არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა

B. საქართველოს რეგიონები - 2-5 სამუშაო დღე